Årsberättelser från Särkimo Syförening 1949-1955

Årsberättelse 1949.

Särkimo syförening var sammankallad till årsmöte den 12 jan. 1949 då 17 av nuvarande medlemmar var närvarande. Under det gångna året har 28 medlemmar tillhört föreningen, som ordförande har fungerat Maria Sandqvist, kassör Anna Östman, sekr. Ingrid Holm, revisorer Annie Lindegård och Sigrid Södergård. Under året har 21 symöten hållits, dessa var i början talrikt besökta av de 21 utlysta symötena var att, trots årets vackraste tid tid, den dagen obesökt. Föreningen har inköpt kärl så att den gamla sevisen är nu fulltalig. Vidare har föreningen deltagit i omkostnader på 4000 mk för inköp av en likvagn för hela skärgårdens räkning. Den 28 okt. upplät Aina Söderlund villigt sitt hem för den utlysta auktionen på de färdiga handarbetena. Auktionen var ganska talrikt besökt och inbragte en summa på omkring 19000 mk. Den 31 dec. granskade revisorerna kassan vilken godkändes. Av denna korta årsberättelse kan föreningen se tillbaka på det gångna året med god och framgångsrik verksamhet samt se mot det nya året med samma goda framgång om blott kärlek och enighet råder bland föreningens medlemmar. Särkimo den 1 jan 1950. Sekreteraren.


 

Årsberättelse 1950.

Särkimo syförening var sammankallad till årsmöte den 2 jan hos Emma Rönnlund då 12 medlemmar var närvarande. Föreningen har i år haft 24 inskrivna medlemmar och styrelsen har haft samma sammansättning som ifjol. Det gångna året har vi haft 19 symöten. För inkomsten detta år skulle anskaffas medicin och sjuksängstillbehör vilka också anskaffats och finns hos Gunnar Östman vilken lovat sköta om det tillsvidare. Föreningen var också på em utfärd i sommar till Orisberg, och alla som voro dagen tycktes vara nöjd med den. Så blev också en gåva beviljad till bönehuset på 5000 mk. Auktionen hölls den 5 juni och steg till en summa av 23 tusen mark. De många arbetena vittnade om föreningens flit under den gångna vintern.

Så får vi se framåt igen mot den kommande vintern må enighet råda så att vi kan uträtta något för vår hembygd.

Särkimo den 21 jan 1950, Sekreteraren.


 

Årsberättelse 1951.

Särkimo syförening var sammankallad till årsmöte den 22 jan. hos Anna Östman närvarande var 14 medlemmar. Mötet öppnades med en sång så vidtog förhandlingarna. Ordförande blev Maria Sandqvist, kassör Anna Östman, sekr., Ingrid Holm. I föreningen har 21 medlemmar varit inskrivna. Under året har 20 symöten hållits där många arbeten förfärdigats. Auktionen fick vi detta år hålla hos Sigrid Östman. Inropen på auktionen steg till 41010 mark. Föreningen var också på utfärd i år, utställningen i Närpes var målet. Sorgligt nog måste vi säga, när vi ser tillbaka på dessa 4 år som gått, att det första som beslöts, nämligen nyreparerandet av mangel och mangelhuset ännu i detta datum är ogjort och väntar på ingripande. Medel finns men villiga arbetare saknas trots löften som gjorts. Ett medicinskåp med tillbehör har vi nu haft i 1½ år. Under första året blev det en liten vinst som Gunnar Östman fick för sitt arbete för anskaffande av medicin och utförsäljning av den. Ja, låt oss då se framåt icke bara på vårt eget bästa utan också på andras. Särkimo den 2 jan 1951. Sekreteraren.

 

 

 

 

Årsberättelse 1952.

Särkimo syförening var sammankallad till årsmöte hos Anna Östman. Närvarande voro endast 9 medlemmar. Till föreningen har i år hört 16 inskrivna medlemmar, men de arbetande har dock varit några flera. Detta år har vi arbetat blott en dag varannan vecka så att arbetsdagarna äro få. Men trots detta steg auktionen nära 20.000 mk. Auktionen fick även i år hållas hos Sigrid Östman. Föreningen skulle köpa en stor vävstol detta år, men har ännu ej lyckats skaffa någon. Mangeln har blivit reparerad och mangelhuset uppsnyggat och lite till återstår till sommarn om vi lever.

Med dessa få rader har vi sett tillbaka på det gångna året men låt oss nu se framåt mot det nya året och fatta nytt mod och nya friska tag. Särkimo den 7 jan. 1953. Sekreteraren.


 

Årsberättelse 1953.

Jag tror att vi med tillfredsställelse kan se tillbaka på det gångna årets verksamhet inom Särkimo syförening, visst har vi mött motstånd tidvis, men vi har tagit allt med jämnmod och fortskridit i vårt arbete för samhällets bästa. Under året har vi samlats en dag i veckan för att arbeta, symötena har varit talrikt besökta, och jag tror vi fick se skörden utav allt, när vi var samlade till auktion, även i år hos Gunnar Östmans, som var talrikt besökt. Föreningen bjöd på kaffe en gång och sålde en gång så hoppas våra utomstående kände sig nöjda. Vi har även under året köpt kaffekoppar och glas samt rostfria knivar och gafflar och kaffeskedar samt även nya handkläder. Och till medicinskåpet har inköpts en injektionsspruta till utlåning åt alla som behöver använda en sådan. Och jag vill å föreningens vägnar tacka Sigrid och Gunnar Östman som så berömligt sköter om medicinskåpet.

Vi var även på sommartalet samlade till Pudimo, undert., Vera, Selma och Emma seglade dit med god vind och Kimholms Ellen minns jag, kom solo med motorbåt. Ja vi var samlade för att besluta en möjlighet av att företa en medlemsutfärd, vilket också beslutades med stor majoritet, men som det visade sig efteråt, borde vi ha gått röstningsvägen, men det blev dock ej så tyvärr. Nåja det ordna sej till slut att vi fick bil, så en vacker söndagmorron den 13 september så starta vi härifrån till vår väntande buss på Nabben, och jag tror att alla passagerarna var nöjda med vår rikt omväxlande resa, och kamratandan var mycket god hela tiden, och eftersom det var rätt många medlemmar som inte var med, skall jag här återge lite av vår upptäckt under resan. Resans mål var ju Jakobstad, och mina personliga intryck därifrån var mycket intressanta, det var kanske lite smala gator och ett litet torg mot vårt Vasa, men de hade en vacker skolträdgård med växter från hela Europa, ja, det var i sanning roligt att gå där och se dessa vackra och konstiga växter och träd trots sena hösten var där blomstring och grönska, där fanns även en mycket vacker springbrunn med vackra fiskar simmande fritt omkring. Sen var vi ut till Alholmen och såg på kajen vilket kanske inte intresserade oss kvinnor så mycket. Sen på återfärden rastade vi på det så mycket omtalade Kuddnäs i Nykarleby, där vår store skald Zakarias Topelius är född och uppvuxen, vilket låg inbäddat i rik grönska invid den forsande Nykarleby älv nedanför. Det var mycket roligt att gå och titta på allt gammalt som fanns där från Topelius tid. Vi rastade ännu på flera ställen innan vi var på Nabben, och vi avslutade vår resa med en god kaffetår på Hellskatan och alla var nöjda att bege sej ut till Särkimo igen.

Och nu ser vi fram emot ett nytt år, med nya erfarenheter, och nu besluter vi oss för att samarbeta i kärlek och förtroende för varandra och att fatta nytt mod för kommande behov och att Gud så välsignar våra ärliga strävanden att förbättra vårt samhällsliv, så tag nya krafter och se framåt med gott mod. Särkimo den 8 januari 1954. Gretel Östman, sek.

 

 

Årsberättelse 1954.

När vi nu på nya året blickar tillbaka på det gångna årets verksamhet inom Särkimo syförening, så är det som om man tyckte att så mycket ej blivit gjort, men föreningen har i alla fall varit igång. Som det bestämdes på årsmötet så gav alla föreningsmedlemmar var sin sak, så att vi därigenom åstadkom en auktion. Det fanns också några skänkta saker med, vilket gläder oss. Auktionen var även i år förlagd till Sigrid Östman, och vi fick in en inte så liten summa även detta år, men nu är det bekymmer närmast med den stora skulden som föreningen har så svårt att få in, må alla medlemmar vinnlägga sig om att få betala sina inrop.

Som också bestämdes på fjolårets årsmöte, det som skulle köpas till servisen, allt har blivit inköpt, ävenså till apoteket.

Eftersom det inte har varit så stor verksamhet i föreningen det gångna året, så blir det inte så lång årsberättelse heller, men låt oss nu se framåt med hopp om medgång på alla områden, och låt oss samarbeta i kärlek. Särkimo den 5 jan. 1955. Gretel Östman, sek.

 

 

Årsberättelse 1955.

Det gångna årets verksamhet inom Särkimo syförening, har inte varit så livligt som tidigare år, men har ändå hållits uppe. Symöten har hållits, men de har inte varit så talrikt besökta. Medlemmarna gav till ett värde av 500 mk, olika saker så att därav fick vi ihop till en auktion, vilken var talrikt besökt.

Föreningen har även varit på en utfärd den gångna sommaren, resan var förlagd till Replot och Björkö.

Med denna korta årsberättelse vill jag önska framgång det nya året. Särkimo den 14 jan. 1956. Gretel Östman, sek.

 

 

Senast uppdaterad:2005-12-11.

Design& Graphics by byarådets datagrupp©1999-2005

 

 

Dela den här sidan